Info

Oplysninger i forbindelse med ansøgning om individuel befordring

Lov om social service § 117 (serviceloven)

§117. Kommunen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Stk. 2. Kommunens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Gladsaxe Kommune dækker følgende kørsler under § 117:

• Fysioterapi (kopi af lægehenvisning skal vedlægges ansøgning, hvis du har den)
• Psykolog (kopi af lægehenvisning skal vedlægges ansøgning, hvis du har den)
• Fodterapeut (kopi af lægehenvisning skal vedlægges ansøgning, hvis du har den)
¤ Denne kørsel kan kun bevilges, hvis du har diabetes eller får neglebøjlebehandling, ikke til almindelig fodpleje.
• Kiropraktor
• Tandlæge
• Fritidsundervisning - egenbetaling ifølge gældende kommunal takst
• Klubaktivitet - egenbetaling ifølge gældende kommunal takst

Kriterier for tildeling af kørsel under § 117:

Personer der ikke kan benytte offentlige transportmidler på grund af deres varigt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

Der skal være bevilget ganghjælpemiddel, kørestol eller foreligge lægelig dokumentation, der godtgør, at personen ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Som hovedregel ydes ikke kørsel, hvis
• der er en bil i husstanden, der kan benyttes
• borgeren er berettiget til støtte til bil efter servicelovens § 114
• borgeren efter servicelovens §112/113 er bevilget el-kørestol/-scooter, der kan dække
behovet.

Der foretages individuel vurdering i hver sag.

Info om persondata

Behandling af dine oplysninger
Gladsaxe Kommune registrerer oplysningerne, som du indtaster i løsningen, med det formål at behandle din ansøgning. Det er frivilligt at afgive oplysningerne, men hvis du ikke indsender de nødvendige oplysninger, kan en konsekvens være, at Gladsaxe Kommune ikke har mulighed for at behandle din henvendelse.

Ved brug af blanketten opbevares dine oplysninger midlertidigt hos Dafolo A/S, der er databehandler for kommunen.

Du kan læse mere om kommunens behandling af dine oplysninger på gladsaxe.dk/behandling-af-dine-oplysninger