Info

Når du er visiteret til fleksjob, og ikke har optjent feriepenge til din ferie, kan du søge om ledighedsydelse ved ferieafholdelse.
Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse skal ske inden afholdelse af ferien.

Info om persondata

Du bedes udfylde blanketten, for at kommunen kan behandle din henvendelse på et fyldestgørende grundlag, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1. Samtidig samtykker du til, at Vejen Kommune må behandle dine personoplysninger, der er nødvendig for at behandle din ansøgning.

Når du modtager ydelser fra kommunen, har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for sagen, fx påbegyndelse af arbejde eller uddannelse mv., jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 2.

Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at kommunen rejser krav om tilbagebetaling af ydelsen, jf. aktivlovens § 91 og § 93.
Hvis du giver forkerte, mangelfulde eller vildledende oplysninger – enten bevidst eller ved grov uagtsomhed – kan du blive idømt bøde efter retssikkerhedslovens § 12b eller tiltales efter straffelovens § 289a.

Oplysninger kommunen kan indhente uden dit samtykke
Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt oplysninger om dine ferieforhold fra
• andre offentlige myndigheder,
• eIndkomstregistret,
• A-kasser og
• Feriekonto

Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre i din husstand.
Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag eller til efterfølgende kontrol, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2 til 5.

Kommunen kan til kontrolformål indhente nødvendige oplysninger fra
• arbejdsgivere om løn- og beskæftigelsesperioder m.v.
• pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter om pensionsforhold m.v. jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelses indsatsen m.v., § 54, stk. 2.

Kommunen kan også kræve andre nødvendige oplysninger fra
• andre offentlige myndigheder,
• ATP,
• NemKonto, og
• A-kasser.

Oplysningerne kan samkøres og sammenholdes med data i andre it-systemer, der tilhører kommunen, andre myndigheder eller Akasser, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 54, stk. 3.
Kommunen kan udveksle oplysninger med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om din sag, jf. retssikkerhedslovens § 12d.

Om samtykke
• Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a.
• Ved samtykke forstås ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling”.
• Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger ved at kontakte Borgerservice, Vejen Kommune. Du kan tilbagekalde samtykket med fremadrettet virkning.
• Dit samtykke bortfalder automatisk, når der er truffet afgørelse om din ansøgning.
Hvilke rettigheder giver Databeskyttelsesforordningen mig?
• Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug for elektronisk databehandling.
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger om mig, der behandles elektronisk.
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk.
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Dataansvarlige
• Vejen Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i Vejen Kommune, er du velkommen til at kontakte Vejen Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på telefon 7996 6034 eller e-mail: dpo@vejen.dk
• Er du utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon: 3319 3200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.