Info

Hvis du vil søge om grundvandssænkning, skal du udfylde dette ansøgningsskema.

Ud fra oplysningerne i ansøgningsskemaet vurderer kommunen, om der skal gives en tilladelse til grundvandssænkningen og til bortledning af det oppumpede vand.

I projekter, hvor der ikke skal gives tilladelse til selve grundvandssænkningen, men til
den efterfølgende bortledning, kan kommunen stille vilkår for at undgå hydraulisk belastning af vandløb og vilkår om vandanalyser (for eksempel hvis grundvands-sænkningen sker i okkerpotentielle områder og/eller forurenede arealer).

Kortbilag med placering af relevante anlæg i forbindelse med grundvandssænkning og bortledning, skal vedlægges ansøgningen, før Herning Kommune kan behandle sagen.

Tryk på næste for at gå videre.

Info om persondata

NB: De oplysninger, du indtaster i formularen, kan være både personhenførbare (fx navn, mail eller adresse) og personfølsomme (fx CPR-nummer).
Oplysningerne bliver brugt til opgaveløsning og vil blive opbevaret lovmæssigt korrekt.
Ved at trykke på 'Næste' accepterer du brugen af dine data.